Информационен материал за академичната подготовка на учители за прилагане на приобщаващо образование в България и Исландия

Този информационен материал представя резултатите от учебно посещение и обмяна на опит и добри практики по проект, финансиран по Схема за малки двустранни инициативи на Фонд „Активни граждани“ – България на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. между Университета на Исландия и Доброволческа служба за образователно и социално приобщаване в сътрудничество с Националната асоциация на ресурсните учители. Общата цел на инициативата е специалисти по приобщаващо образование от България и Исландия да споделят практики и учебни програми за обучение на учители за работа в приобщаваща училищна среда.
Представители на двете партньорски организации – ресурсни учители, университетски преподаватели, училищни ръководители, психолози и специалисти по специално образование споделиха информация по различни теми, касаещи образователните системи в двете страни, приобщаващото образование и обучителните програми за развитие на учителите.

Дата на публикуване: